Privacy statement Stichting Take a Break

Lees deze privacyverklaring aandachtig door voordat u op welke wijze dan ook informatie deelt met Stichting Take a Break (hierna: “de Stichting”).

Doel van deze Privacy statement

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, door bijvoorbeeld iemand aan te melden of door een donatie te doen, willen wij graag dat u duidelijk kunt zien hoe wij uw gegevens verwerken en op welke manieren wij uw privacy beschermen. In dit privacy statement leggen wij daarom, onder andere, uit welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen en wat uw rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Neem hierover contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft of wanneer u gebruik wilt maken van een verzoek met betrekking tot uw rechten.

Soorten persoonsgegevens

De stichting verwerkt persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam of e-mail adres. Gezien de doelstelling van de Stichting verwerken wij indien noodzakelijk ook bijzondere persoonsgegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld medische gegevens zijn, welke wij nooit zullen verwerken zonder uw expliciete toestemming. Hieronder lichten wij toe op welke grond en met welk doel wij deze reguliere en bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Wettelijke grondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op één of meerdere van de volgende elementen:

 • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent; of
 • Uw (expliciete) toestemming; of
 • Als wij dat dienen te doen op basis van de wet; of
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Take a Break

Intrekken toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor gerechtvaardigde doeleinden. De Stichting verwerkt deze gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om na een aanmelding contact op te kunnen nemen met de aanvrager van een wens;
 • Om familie, vrienden en andere betrokkenen te kunnen informeren over de
  totstandbrenging van een wens;
 • Om de integriteit en (medische) haalbaarheid van de aanvraag te kunnen bepalen
 • Om partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een wens in staat te stellen deze
  mogelijk te maken;
 • Om eventuele vragen en verzoeken van donateurs te kunnen behandelen;
 • Persoonsgegevens van bestuursleden en werknemers of vrijwilligers worden verwerkt om
  contact te kunnen onderhouden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Om informatie te kunnen delen met geïnteresseerden via mail of op andere wijze;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

De Stichting is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wij ons altijd houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit privacyregelgeving. De Stichting maakt gebruik van derde partijen om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Als deze derde partijen persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Stichting, dan kwalificeren deze zich als verwerker.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

De Stichting deelt indien noodzakelijk persoonsgegevens met externe partijen. Hierbij valt te denken aan partijen die meehelpen bij het organiseren en faciliteren van wensvervullingen. Daarnaast kunnen dit partners zijn die ons helpen bij het werven van fondsen en partners die helpen bij het beheren van onze data.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene diverse rechten. Deze rechten worden toegekend om u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens te geven. U kunt een verzoek doen door een e-mail te sturen naar info@takeabreak.nu

Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel verwerkt worden, gecorrigeerd te krijgen. Daarnaast hebt u onder omstandigheden het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
Inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens vindt plaats nadat u een schriftelijk verzoek heeft ingediend en uzelf bij ons geïdentificeerd heeft. Identificatie geschied door middel van overlegging van een geldig legitimatiebewijs in aanwezigheid van een medewerker van De Stichting, of door middel van het meezenden van een kopie van een geldig legitimatiebewijs met het verzoek via e-mail. Een afschrift van de vastgelegde gegevens wordt vervolgens alleen verstrekt per post.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit recht kunt u uitoefenen in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan gedurende een periode die De Stichting in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is niet rechtmatig en u heeft zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan doet u een verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • De Stichting heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van De Stichting zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Deze kopie zal in een gestructureerde en gangbare vorm worden verstrekt.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkene; of
 • De noodzakelijkheid van de uitoefening van de overeenkomst.

Recht van bezwaar

U kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. De Stichting zal de verwerking dan staken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens), indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet overeenkomstig is met wettelijke voorschriften.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

De Stichting hanteert als uitgangspunt dat uw persoonsgegevens in beginsel niet verschaft worden aan derde landen zonder passend beschermingsniveau. Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte van uw persoonsgegevens aan een derde land zonder passend beschermingsniveau toch noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een wens mogelijk te maken, dan zal deze doorgifte alleen plaatsvinden nadat wij toestemming van u hebben gekregen.

Verwijzingen

Onze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving door deze derden.

Contact opnemen

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via dit e-mail adres: info@takeabreak.nu

Wijzigingen

Ons Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigen resulteren in een hernieuwde versie van dit Privacy Statement, welke gepubliceerd zal worden op de website. Het is aanbevolen om periodiek te controleren of het Privacy Statement nog actueel is.